POLITIKA PRIVATNOSTI
Politika privatnosti ima za cilj da Vas informiše koje lične podatke prikupljamo putem ove Internet stranice, kako koristimo te podatke kao i da Vam pruži ostale bitne informacije za ostvarenje Vaših prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Naša Politika privatnosti definiše odnos prema podacima o ličnosti koje posedujemo u cilju poštovanja prava na privatnost koje je zagarantovano međunarodnim i domaćim propisima.

U cilju poštovanja načela obrade podataka definisanih u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL), naša Politika privatnosti obezbeđuje zakonito i transparentno prikupljanje podataka, precizno određenu svrhu obrade uz korišćenje najmanjeg mogućeg obima podataka za ispunjenje iste, tačnost podataka, ograničenost čuvanja i bezbednost podataka.

Ovom Politikom privatnosti Vas obaveštavamo o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koju obrađujemo, pravnom osnovu obrade, roku i bezbednosti čuvanja podataka, Vašem pravu da Vaše podatke o ličnosti ispravite, obrišete, ograničite obradu, pravu na prigovor i pravu na pritužbu Povereniku.

Odgovoran za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti je:

BALKANS REAL ESTATE D.O.O. BEOGRAD

Adresa: Ul. Bulevar Mihaila Pupina 6, 11000 Beograd, Srbija

Tel. +381 (0) 22 00 216
e-mail: office@mpcproperties.rs

MB: 20337559

Obrađujemo lične podatke posetilaca našeg Internet stranice (ime i prezime, e-mail adresa, i broj telefona) koji su nam dati putem kontakt forme.

Svrha prikupljanja podataka je obaveštavanje posetilaca naše Internet strane o uslugama koje nudimo.

Podatke koje posedujemo ne koristimo u svrhu direktnog marketinga.

Podatke iz kontakt forme obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa da potencijalne klijente detaljnije informišemo o uslugama koje nudimo i uspostavimo poslovnu saradnju.

Lične podatke koje na ovaj način posedujemo čuvamo u Republici Srbiji onoliko koliko su nam potrebni da bismo ostvarili svrhu za koju su nam podaci dati, a najduže 1 godinu.

Lica čije podatke obrađujemo imaju pravo da nam se obrate i da od nas traže uvid u svoje podatke o ličnosti, njihovo ažuriranje ili brisanje. Takođe, imaju pravo na ograničenje obrade, pravo da nam ulože prigovor na obradu i pravo da podnesu pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Cenili bismo napor da nam se pre podnošenja pritužbe Povereniku obratite kako bismo probali da otklonimo problem.
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa našom Politikom privatnosti, ili ukoliko želite da ostvarite neko od vaših prava, možete nam se obratiti putem pošte ili na e-mejl office@mpcproperties.rs.
Primenom adekvatnih tehničkih i organizacionih mera, otklonili smo rizike od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja podataka o ličnosti ili neovlašćenog pristupa podacima o ličnosti koji su preneti, sačuvani ili na drugi način obrađivani. Pristup ličnim podacima imaju naši zaposleni koji su zaduženi za ovu vrstu komunikacije, a koji su obavezani na čuvanje poverljivosti ličnih podataka koje obrađuju.

Održavamo optimalan nivo bezbednosti i poverljivosti ličnih podataka najsavremenijom arhitekturom servisa, uzimajući u obzir raspoloživost, integritet i sigurnost ličnih podataka, u skladu sa standardom ISO 27001. To se postiže korišćenjem različitih tehnologija, kao što su upotreba lozinke, šifrovanje, ograničavanje i evidentiranje pristupa ličnim podacima, upotrebom zaštitnog zida (firewall), zaštite od prestanka servisa (DDoS), kreiranjem rezervne kopije podataka, zaštite od virusa i spam-a, redundantnim sistemom za čuvanje podataka, kontinualanim nadzorom sistema i servisa, kao i ostalim tehnologijama korišćenim za omogućavanje bezbednog korišćenja servisa.

Ipak, prenos podataka preko interneta nikada ne može biti potpuno siguran i pored svih preduzetih mera bezbednosti. S tim u vezi, rizik zloupotrebe podataka snosi i davalac podataka.

Naša internet stranica sadrži vezu ka drugim internet stranicama. Te internet stranice mi ne kontrolišemo i ovo obaveštenje o privatnosti se ne odnosi na te stranice. Mi nismo odgovorni za obradu podataka o ličnosti koju vrše druge internet stranice.
FOLLOW US...

Follow us on facebook